null Manut & Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus

Uutinen

Manut & Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus

14.5.2021

Yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan. Valmistelu ja eri näkemysten yhteensovittaminen on kesken niin kansallisella, kuin EU-tasollakin. Osviittaa tulevasta löytyy täältä: Maaseutu.fi (Luonnos Suomen CAP-suunnitelmaksi). 

Ensimmäistä kertaa MTK:n maaseutunuorten valiokunnalla on ollut selkeä mandaattipaikka uudistuksen valmistelussa. MTK:n maaseutunuorten valiokunnalla on koko valmistelun ajan ollut omat edustukset tukia valmistelevissa Maa- ja metsätalousministeriön työryhmissä (CAP I & CAPII). Maaseutunuorten valiokunta on myös säännöllisesti tavannut Maa- ja metsätalousminister Jari Leppää valmistelun aikana. Viimeisin tapaaminen oli 11.5. 

Kokonaisuutena nyt esitetty luonnos on monelta osin erityisesti uusille ja nuorille tuottajille mieluisa - "tuttuihin" tukimuotoihin on saatu joustoja. Ihan kaikki ei luonnoksessa ole vielä maalissa, mutta suuri linja on ~parempaan päin. Isoin huoli kohdistuukin siihen, mitä luonnoksessa ei vielä ole - nimittäin sitä hallitusohjelmassa määriteltyä tavoitetta luoda ohjelmakauden valmistelussa väline edistämään maatilojen sukupolvenvaihdoksia.  

MTK:n maaseutunuorten valiokunta on johdonmukaisesti vuodesta 2018 esittänyt, että mukaan pitää saada omistajavaihdoksia tilanteena tasa-arvoistava tuki, joka luo kannusteen osallistua omistajavaihdosprosessiin myös luopujalle. Vanha malli oli, että luopujat saavat luopumistukea ja pääsevät eläkkeelle. Jatkajat saavat aloitustuen (kannuste spv:n aloittamiseen). Nyt toinen elementti ja luopujien kannuste uupuu. Luopumistuen kaltaista elementtiä, joka olisi pitkäkestoinen luonteeltaan, ei valiokunta näe tavoiteltavana mallina. Sen sijaan tavoitellaan mentorointi/- kertakorvausmallia, joka sijoittuisi omistajavaihdoksen nivelvaiheeseen ja mahdollistaisi oikea-aikaisia ja entistä harkitumpia ja osallistavampia omistajavaihdosprosesseja. Uuden elementin luominen on haastavaa suhteessa vanhojen tukimuotojen "justeeramiseen", mutta  näin keskeisesti koko alaan vaikuttavaan haasteeseen pitää tarttua! 

Ministeri Leppä oli kokouksessa 5.11. täysin valiokunnan linjoilla siitä, että tukimuoto tarvitaan. Käytännön toteutus ja jopa nimi mahdolliselle tuelle ovat haasteellisia. Valtiontukisäädökset ja komission selkeä viesti taustalla voi vain todeta, että: Kaikki ajatukset ovat todella tervetulleita!

Ensisijainen kompastuskivi maaseutunuorten valiokunnan näkemyksen mukaan on puuttuva tasa-arvoistava ja ohjelmakauden aikana luotavaksi määritelty väline edistämään maatilojen sukupolvenvaihdoksia. Tässä huomioit nyt luonnoksessa olevaan nuorten tukia koskevaan sisältöön: 

Määritelmät: (Ikä, koulutus, määräysvalta) 
Määräysvallan määritelmässä on edelleen haasteita. Mukaan ei ole saatu eri omistusmuotojen huomiointia sillä tasolla, joka oli tavoitteena. Eli: Jos yhtymässä on yksikin yli 40-vuotias, jää automaattisesti tuen ulkopuolelle. Ministeri Leppä totesi kokouksessa (11.5.) muutokset tähän vaatimukseen olevan juridisesti käytännössä mahdottomia. 
Valiokunta ei ole halunnut tukiin kiristystä koulutusvaatimuksissa, eikä näitä esityksessä ole. Valiokuntalaisittain: pitkän viljelykokemuksen omaava juuri valmistuva ekonomi olisi joutunut takaisin koulun penkille, jos alun perin esitetty koulutusvaatimuksen kiristys olisi jäänyt luonnokseen. 

Ha-tuki:
Lähtökohtaisesti 90ha on ollut liian rajoittava ja tähän on haettu joko koko rajoituksen poistoa, tai nostoa 150 hehtaariin.  Luonnoksessa (nykyisessä) raja on nostettu 150 hehtaariin. Tukitaso 70€-100€/ha. Valiokunta on tyytyväinen siihen, että pohjoisessa saadaan vielä pohjoinen nuorten tuki, sillä suhteessa ha-tukea maksettaisiin etelässä enemmän. Näin saadaan kohtuullisesti tasa-arvoinen tuki valtakuntaan.

Aloitustuki: 
Huom: summista ei tietoa. Koulutusvaatimukset, yrittäjätulovaatimukset, jne kuten ennekin. Jos osaamis- ja yrittäjätulovaatimukset täyttyvät, voisi nyt yritykseen saada enemmän kuin yhden aloitustuen. Lähtökohtaisesti tämä on todella hyvä suunta, mutta esitykseen sisältyy pieni outous: parisuhde heikentää asemaa, vaikka muut vaatimukset täyttäisivät. Eli: sisaruksen tai vaikka lankomiehen kanssa voisi saada yhteen yritykseen kaksi aloitustukea, mutta oman puolison kanssa perustettavaan yritykseen ei kahta tukea voisi saada, vaikka molemmat olisivat päteviä ja yritys muuten täyttäisi aloitustuen vaatimukset kahden yrittäjän osalta. Ministeri Leppä totesi kokouksessa (11.5.), että asia vaikuttaa erikoiselta ja että tilannetta selvitetään. 

Investointituen korotusosa:
Valiokunta on ollut myötävaikuttamassa korotusosan joustoon (5v->7v) ja on todella tyytyväinen, että tämä on myös luonnoksessa mukana. 

 

Muuta:

Nykyinen tukijärjestelmä ja verotuskäytännöt ovat monelta osin perheorientoitunueita. Uusia tukimuotoja kaivattaisiin myös sellaisiin tilanteisiin, joissa jatkaja tulee muista kuin lähisukulaisten keskuudesta. Tällainen tuki voisi olla esimerkiksi valtiontakaus. Osa vieraiden välisistä yrityskaupoista toteutetaan, mutta myyntihinta jää korkeammaksi kuin perinteisessä sukupolvenvaihdoskaupassa tai -luovutuksessa. Tällöin tarvitaan enemmän rahoituslaitoksista haettavaa pääomaa yrityksen hankintaan ja sen myötä myös ongelmaksi voi muodostua yrityksestä löytyvien vakuuksien määrä. 

 

Tukikeskustelu jatkuu. Näkökulmia ja ajatuksia otetaan mielellään vastaan!
Näitä voi välittää suoraan valiokunnan jäsenille tai sihteerille (meri.remes(at)mtk.fi).